Meclis

 
Meclis Başkanı
Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI
 
Meclis Başkan Yrd.
Enis SAYGI
 
Meclis Başkan Yrd.
İbrahim ERGÜN
Meclis Katip Üyesi
Hulusi KURU
Meclis Üyesi
Can TATLIOĞLU
Meclis Üyesi
Sezai ÇELPEŞLİ
Meclis Üyesi
Samet ESER
Meclis Üyesi
Ozan Ercan BOZKAN
Meclis Üyesi
Erol ERDEM
Meclis Üyesi
Sefer GÖÇER
Meclis Üyesi
Mete SEYFELİ
Meclis Üyesi
Bülent KARAKILIÇ
Meclis Üyesi
Alptuğ Ozan SARAN
 
Meclis Üyesi
Hüseyin TİNİAY TORUN

 

BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.

Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak.

Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.

Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.

Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.

Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.

Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.

Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.